18. MS SQL 내장 함수 – 날짜 및 시간 데이터 함수

다음은 MS SQL 서버에서 제공하는 날짜 및 시간 데이터에 관한 형식입니다.

형식이름 표현 정확도
time hh:mm:ss[.nnnnnnn] 100나노초
date YYYY-MM-DD 1일
smalldatetime YYYY-MM-DD hh:mm:ss 1초
datetime YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnn] 0.00333초
datetime2 YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn] 100나노초
datetimeoffset YYYY-MM-DD hh:mm:ss[.nnnnnnn][+|-]hh:mm 100나노초